ใบสมัครงาน (APPLICATION FOR EMPLOYMENT)
บริษัท เอ็น. ยู. พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 
 
 
 
 
 
How do you know our vacancy? ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก
 
Newspaper หนังสือพิมพ์
Friend เพื่อนแนะนำ
Institute สถานศึกษา
อื่นๆ
 
สาขาที่ปฏิบัติงานได้
ตำแหน่งที่สมัคร
1.
 
เงินเดือนที่ต้องการ
บาท
2.
 
ข้อมูลส่วนตัว
 
ชื่อ - นามสกุล
 
  เพศ  
 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
 
จังหวัด
 
 
  รหัสไปรษณีย์        
  อีเมล์        
  เบอร์มือถือ        
  โทรศัพท์บ้าน        
วัน - เดือน - ปี เกิด
น้ำหนัก
ส่วนสูง
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
- -
ก.ก.
ซ.ม.
สถานภาพสมรส
        การรับราชการทหาร      
ประวัติการศึกษา
  ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
คณะ/สาขา/วิชาเอก
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  อนุปริญญา/เทียบเท่า
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
ประสบการณ์การฝึกงาน
ระยะเวลา (เดือน - ปี)
จาก
ถึง
ชื่อสถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง/หน้าที่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ประสบการณ์การทำงาน
ระยะเวลา (เดือน - ปี)
จาก
ถึง
ชื่อสถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง/หน้าที่
เงินเดือน/อื่นๆ
สาเหตุที่ลาออก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
การใช้ภาษาต่างประเทศ
พูด
อ่าน
เขียน
พอใช้
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก
งานอดิเรก
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
 
ความถนัดพิเศษ  
 
 ขับขี่ยานพาหนะ
รถมอเตอร์ไซด์
รถยนต์
อื่นๆ ระบุ
 มีใบอนุญาตขับขี่
รถมอเตอร์ไซด์
รถยนต์
อื่นๆ ระบุ
 
 
                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครนี้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการให้ข้อความที่ผิดไปจากควาทจริงในใบ
สมัครนี้ จะยังผลให้สัญญาการจ้างงานของข้าพเจ้ากับบริษัทเป็นโมฆะไปโดยไม่มีเงิื่อนไข
ยอมรับ